SLOVENSKO POTREBUJE ZÁSADNÚ ZMENU

ZA LEPŠIE A SPRAVODLIVEJŠIE SLOVENSKO

Volebný program

Spolu s Mariánom Tkáčom a Viliamom Oberhauserom sme pre KDŽP pripravili návrh volebného programu, ktorý zohľadňuje aktuálnu spoločenskú situáciu:

1. Ľudia sú veľmi nespokojní s terajšou situáciou a chcú zásadnú zmenu.

2. Zásadnú zmenu vidíme v posune:

(na čo sa má klásť dôraz pri angažovanosti vo verejnom živote). 

od oligarchie k občanom;

od štátu k rodine,

od partikulárnych záujmov k spoločnému dobru.

3. Zmena je možná, jedine ak bude stáť na morálnych princípoch.

4. Ciele, ku ktorým sa chceme dostať. Bohužiaľ, nie je to cesta na jedno volebné obdobie. 

5. Je potrebné zohľadniť základné východiská: s akými problémami momentálne zápasíme?

6. Navrhované konkrétne riešenia na aktuátne problémy.

 

Slovensko vrátime späť všetkým Slovákom!

Morálne princípy

Morálny úpadok Slovenska zdá sa je väčší, ako kedykoľvek predtým. Ak ho nezastavíme, Slovensko prestane existovať. Chceme preto presadzovať v politike nasledovné morálne princípy:

1. Všetko musí byť postavené na pravde. Preto je potrebné hľadať pravdu, milovať pravdu, bráňiť ju a nebáť sa za ňu i trpieť.

2. Buď sám sebou, pretože najväčšie bohatstvo sa nachádza vo vnútri každého človeka.

3. Čo nechceš, aby ľudia robili tebe, nerob ani ty im.

4. Prejavuj úctu a rešpekt ku každému. Ochraňuj život a zdravie, dobré meno, súkromné vlastníctvo i slobodu rozhodovania u každého.

5. Aktívne spolupracuj s druhými pri rozvoji človeka i celej spoločnosti. Šťastnejší je viac ten, kto dáva, ako ten, kto len prijíma.

6. Miluj svoju rodinu, pretože je najprirodzenejším prostredím pre vznik nového ľudského života a základom jeho rozvoja.

7. Miluj svoj národ, pretože ten nesie v sebe duchovné i materiálne bohatstvá, ktoré pomáhajú objaviť a prehlbovať identitu každého človeka.

8. Miluj svoju vlasť, miesto kde si sa narodil a kde žiješ.

9. Miluj Boha a oslavuj ho svojimi skutkami, pretože On je pôvodca a završovateľ všetkého dobra.

10. Láska nestojí na pocitoch, prejavuje sa viac skutkami ako slovami.

 

A. Naše ciele

Niet vyššieho cieľa, ako je rozvoj človeka, to znamená vytvorenie podmienok, aby sa každý mohol rozvíjať a rásť v ľudskosti a stávať sa osobnosťou.

Dôstojnosť človeka je absolútna. Každý človek si zasluhuje úctu, rešpekt, právo na ochranu života, zdravia, dobrého mena, súkromného vlastníctva, slobodného rozhodovania, právo na odpočinok, zdravé životné prostredie. Človek sa nemôže devalvovať len na výrobný kapitálový prostriedok, ktorý slúži na dosahovanie zisku obchodných spoločností.

Každý človek sa rodí zo vzťahu muža a ženy. Takáto rodina je prirodzená základná bunka spoločnosti. Rodina je viac ako štát. Všetky štátne inštitúcie majú slúžiť rodine. Nie naopak. Cieľom rodiny je vzájomné dobro manželov spojené predovšetkým s plodením a výchovou detí. V rodine z krehkého, nesamostatného, bezmocného dieťaťa sa stáva slobodne a zodpovedne konajúca osobnosť. Ochrana rodiny je preto jednou z najvyšších priorít politiky KDŽP – Aliancie za Slovensko.

Rozvoj človeka sa realizuje na prvom mieste výchovou a potom vzdelávaním. Význam úlohy rodiny je nezastupiteľný. Štát prostredníctvom svojich štátnych inštitúcií ma túto úlohu rodiny dopĺňať a nie nahrádzať.

Vytvoríme podmienky, aby si mladí ľudia do 30-tky mohli založiť rodinu: dostupnosť bývania, dostupnosť škôlky a školy.

Vytvoríme podmienky, aby si mladí ľudia do 40-tky zabezpečili dostatok finančných prostriedkov, aby si vedeli slobodne vybrať svoju budúcnosť, akým smerom sa majú rozvíjať ich schopnosti na prospech osobného dobra i prospech celej spoločnosti.

B. Základné východiská

Dnešné Slovensko je iné, ako Slovensko, ktoré chceme mať. Aj keď je úspešným európskym štátom s vysokou životnou úrovňou, má tiež množstvo neriešených problémov, ktoré pri vážnej kríze, ktorá klope na dvere, môžu ohroziť jeho existenciu.

1) Slovensko vymiera: V minulom roku sa narodilo menej detí ako zomrelo obyvateľov Slovenska. Pôrodnosť 1,48 nezabezpečuje reprodukciu obyvateľstva, nakoľko na jeho zachovanie je nutná minimálne na úrovni 2,1 detí na jednu reprodukcie schopnú ženu. A pritom naša legislatíva umožňuje zabíjať nenarodené detí, od roku 1957 sme takto zavraždili 1,4 milióna Slovákov.

2) Slovensko trpí vysťahovalectvom: Už takmer milión Slovákov, žije, študuje a pracuje v zahraničí. Mladí ľudia odchádzajú za prácou do zahraničia a vyprázdňuje sa celý vidiek. Zostávajú v ňom žiť iba dôchodcovia, o ktorých sa nemá kto postarať a obyvateľstvo na sociálnych dávkach prevažne rómskeho etnika.

3) Mladí ľudia nemajú podmienky na založenie rodiny: Nízke zárobky pri štarte v zamestnaní, vysoké náklady na získanie bývania a veľké náklady na deti, ich odrádzajú od zakladania rodín a rodenia detí. Dôsledok je, že sa zvyšuje vek, v ktorom vstupujú do manželstva a u žien sa posúva vek porodenia prvého dieťaťa. Slabá podpora rodín a detí zo strany štátu a spoločnosti nedostatočne stabilizuje manželstvá a aj preto je vysoká rozvodovosť. Neúplných rodín je viac ako 120 tisíc s jedným, dvoma aj troma deťmi. Viacdetné rodiny a neúplné rodiny sú ohrozené chudobou. Osamotene žije 2,2 milióna obyvateľov Slovenska.

4) Slovensko starne: Na Slovensku žije v dôchodkovom veku viac ako 1 milión ľudí a ročne pribúda okolo 100 tisíc. Pričom detí sa ročne rodí okolo 50 tisíc. Tým sa dramaticky narúša rovnováha v štruktúre obyvateľstva. Seniori sú tiež ohrozovaní infláciou, lebo 80 % z nich má nižšie príjmy ako 500 eur. Vysoké náklady na bývanie, energie, lieky a potraviny z nich robí prakticky žobrákov.

5) Neriešenie problémových skupín obyvateľstva: Dlhodobo nie sú systémovo riešené problémy bezdomovcov a Rómov žijúcich v osadách a ruinách typu Košického Luniku, ktoré hyzdia naše krásne Slovensko. Toto obyvateľstvo degeneruje a je hrozbou, ktorá sa podieľa na vyľudňovaní celých oblastí Slovenska.

6) Diskriminácia živnostníkov a farmárov: Táto skupina obyvateľstva, ktorá má schopnosť samoobživy a tvorby pracovných príležitostí najmä na vyľudňovanom vidieku, má najťažšie podmienky na podnikanie. Ručí celým svojim majetkom, je zaťažovaná zbytočnou administratívou a platí vysoké dane a odvody. Farmári sa nevedia dostať k pôde, lebo je obsadená za účelom zneužívania dotačného systému rôznymi mafiánskymi skupinami a agrobarónmi.

C. Navrhované riešenia

Opatrenia na zastavenie vymierania Slovenska

 1. Zvedieme systém nepodmieneného príjmu pri narodení každého dieťaťa vo výške 250 eur, ktorý sa bude ročne valorizovať podľa miery inflácie. Tým sa postupne zjednoduší sociálny systém a nahradia sa všetky dávky sociálneho charakteru (napr. prídavky na deti, príspevok na bývanie, príspevok v hmotnej núdzi, príspevok na stravu a pod.).
 2. Pri založení rodiny dostanú mladomanželia pôžičku 30 tisíc eur, z ktorej sa im za prvé tri deti, ktoré sa narodia do piatich rokov od uzavretia manželstva, odpíše za každé dieťa po 10 tisíc eur.
 3. Na riešenie bývania mladých rodín zavedieme výstavbu štartovacích nájomných bytov, ktoré zabezpečia mladej rodine, aby mohla bývať v blízkosti zamestnania pracujúceho rodiča. Pri bývaní v rodičovskom dome bezúročnú dlhodobú pôžičku na jeho rekonštrukciu pre viacgeneračné bývanie.
 4. Pre každú ženu v tehotenstve od vydania tehotenského preukazu vytvoríme systém privilegovanej osoby s mimoriadnym postavením v spoločnosti. Patrí sem aj finančný príspevok na pokrytie nákladov spojených s tehotenstvom, prednostné pridelenie nájomného bytu, prednostné ošetrenie u lekárov, cestovanie zadarmo.
 5. Rodiča starajúceho sa o dve a viac maloletých a školopovinných detí budeme honorovať na úrovni minimálnej mzdy v národnom hospodárstve. Príjem podmienime riadnou výchovou detí a plnením školských povinností.
 6. Pracujúcich rodičov maloletých a školopovinných detí oslobodíme od platenia daní zo mzdy.

Opatrenia na návrat mladých rodín zo zahraničia

 1. Podporíme návrat rodín zo zahraničia najmä formou bezúročnej pôžičky na zaobstaranie dôstojného bývania, pri ktorej zárukou bude obstaraná nehnuteľnosť. Osobitne pôjde o nedostatkové profesie a osídlenie vyprázdneného vidieka.
 2. Na vytvorenie pracovných príležitostí na vidieku presmerujeme investičné stimuly výlučne na podporu podnikania využívajúceho domáce surovinové zdroje(voda, drevo, pôda atď.), miestnych podnikateľských možností a služieb rôzneho druhu (turistika, starostlivosť o starých). Ako štartovné takýmto firmám udelíme 10-ročné daňové prázdniny.

Opatrenia na zlepšenie podmienok života seniorov

 1. Pre seniorov, ktorých dôchodky sú nižšie ako 1000 eur zrušíme daňovú povinnosť pri súbežnom zamestnaní pri poberaní dôchodku.
 2. Seniorom, ktorí nie sú schopní sa o seba postarať, dáme príplatok k dôchodku podľa stupňa odkázanosti do výšky minimálnej mzdy, aby si mohli zabezpečiť starostlivosť o seba inou osobou.
 3. Zrušíme druhý dôchodkový pilier, lebo výnosy z neho  nezaručujú pre účastníkov dôstojný dôchodok ani na úrovni doterajšieho systému. Získané prostriedky použijeme na zvýšenie príjmov celoživotne pracujúcich dôchodcov  na dôstojnú úroveň.
 4. Podporíme obce, aby v zásade každá obec mala stacionár pre opustených seniorov, v ktorom by ich sústredila v mieste ich bydliska.
 5. Pre seniorov s nízkymi dôchodkami zabezpečíme obedy zdarma.

Riešenie problémových skupín obyvateľstva

 1. Úrady práce presunieme na samosprávu, ktorá prostredníctvom obecných podnikov verejno-prospešných služieb umožní každému pracovať. Takto zastavíme zneužívanie sociálneho systému poberaním dávok v nezamestnanosti i dávok v hmotnej núdzi. Do postupného zavedenia nepodmieneného príjmu sociálnu podporu dostanú jedine starí a chorí.
 2. Po vzore existujúcich zariadení (Žakovce, Košická Oáza, Kláštor pod Znievom, hospic v Ľubici...) vytvoríme pre ľudí bez domova sociálne podniky pri každom veľkom meste za masívnej finančnej podpory štátu, čo by mohol byť slovenský vzor pre Európu.
 3. Z rómskych komunít (osád) na okraji veľkých miest i obcí vytvoríme osobitné správne jednotky s vlastnou samosprávou a budeme sa k nim správať rovnako, ako ku akejkoľvek inej obci so špeciálnym režimom zohľadňujúci ich špecifiká.
 4. Zo Slovenského pozemkového fondu vyčleníme pozemky zámenami na miestach ich terajšieho bývania, aby mohli ich odkúpiť, a tak na nich vybudovať celú infraštruktúru (inžinierske siete) a rekonštruovať svoje bývanie do civilizovanej formy vlastnými silami za pomoci špeciálnych sociálnych podnikov.

Odstránenie diskriminácie živnostníkov a drobných podnikateľov, posilnenie regiónov

 1. Živnostníkov budeme zdaňovať formou paušálnej dane, ktorá by bola príjmom obce, kde pôsobia. Rovnako registráciu živnostníkov prevedieme na obec; živnostníkov a drobných podnikateľov zbavíme povinnosti viesť účtovníctvo a nezaťažovať ich zbytočnou administratívou.
 2. Zmeníme dotačný systém v poľnohospodárstve tak, aby sa farmári dostali k pôde a jej skutočnému využívaniu pre produkciu potravín. Zrušíme podporu poľnohospodárskeho podnikania dotáciou na výmeru pôdy (priame platby), nahradíme ju dotáciou na tržby za poľnohospodárske produkty. Na podporu farmárov vytvoríme odbytové systémy na ich produkciu a strojno-traktorové stanice, aby nemuseli nakupovať techniku na obrábanie pôdy.
 3. Vytvorením systému poradenstva a kontroly regionálnej produkcie zabezpečíme zdravé potraviny pre obyvateľstvo.
 4. Zakážeme pestovať a predávať plodiny, ktoré sú GMO modifikované.
 5. Do roku 2024 dokončíme hlavnú sieť diaľnic a rýchlociest.
 6. Novelizovaním zákona o hlavnom meste získa Bratislava kompetencie vyššieho územného celku.
 7. V hlavnom meste vybudujeme novú železničnú stanicu.

Opatrenia na zvýšenie prosperity Slovenska a sociálnych istôt jeho obyvateľov

 1. So zámerom znížiť daňové zaťaženie budeme presadzovať postupnými krokmi radikálnu zmenu daňového systému s cieľom zdaňovania najbohatších a minimalizáciou zdaňovania najchudobnejších.
 2. Zavedieme systém podielu zamestnancov na riadení predovšetkým v štátnych podnikoch a systém podielu zamestnancov na dividendách (na zisku spoločnosti).
 3. Do ústavy zakotvíme možnosť platiť peniazmi v hotovosti, nie iba platobnými kartami.
 4. Popri eure zavedieme paralelnú menu na podporu rozvoja Slovenska a jeho regiónov.
 5. V záujme efektívnej distribúcie peňazí na podporu slovenského podnikania zoštátnime Poštovú banku (je lokalizovaná na štátnych poštách) a presmerujeme cez ňu poskytovanie všetkých štátnych stimulov, toky z eurofondov, ako aj financovanie neziskových organizácií.
 6. Investičné stimuly použijeme výlučne na podporu rozvoja chudobných regiónov.
 7. Zakážeme podnikanie firmám, ktoré majú sídlo v daňových rajoch.
 8. Budeme prísne chrániť ornú pôdu, nedovolíme jej zaberanie napríklad na sklady bez náhrady.
 9. V súlade s platnou legislatívou postupne zoštátnime subjekty v základných sieťových odvetviach, ako je elektrina, plyn, ropa, voda. Posilníme družstevný (spolkový) sektor, a to aj v bankovníctve.
 10. Zvýšime hodnotu príjmu, ktorý sa nesmie exekvovať na úroveň minimálnej mzdy a pri exekúciách obytných priestorov budeme požadovať zabezpečenie náhradného bývania.

Priblíženie centrálnej správy štátu k obyvateľstvu, spravodlivosť a životné prostredie

 1. Občan má byť ten, kto vládne. Štát a jeho inštitúcie musia stáť v službe spoločného dobra pre prospech a rozvoj každého občana.
 2. Zmeníme volebný systém tak, aby občania mali svojho konkrétneho poslanca (jednomandátové volebné obvody), ktorý môže prenášať ich požiadavky do parlamentu. Zároveň aby ho mohli pri neplnení povinností odvolať referendom a zvoliť namiesto neho iného.
 3. Zjednodušíme, odbyrokratizujeme a zlacníme štátnu správu i samosprávu, sprehľadníme nakladanie s verejnými financiami. Väčšmi budeme využívať elektronizáciu, menej úradníkov, menej papiera. Čo si môžu medzi sebou odovzdať úrady štátnej správy i samosprávy, odovzdajú si to automaticky, aby občan nebol šikanovaný a preháňaný.
 4. Upravíme zákon o preukazovaní pôvodu majetku tak, aby ten, kto sám, vrátane jeho rodinných príslušníkov do druhého pokolenia nevie preukázať nad hodnotu jeden mil. eur, bol zdanený 100 % daňou.
 5. Zavedieme právo občana na žalobu priamo na súd, ak je prokuratúra nečinná.
 6. Vrátime občanom právnu istotu: zmeníme systém kreácie sudcov, prokurátorov nastavením kritérií, aké má spĺňať sudca a prokurátor.
 7. Určíme hodnotu života človeka, aby ak niekto spôsobí jeho smrť, bol povinný nahradiť túto sumu rodine.
 8. Kto spôsobí škodu ako úradník štátnej správy a samosprávy, je zodpovedný za jej náhradu v plnej výške.
 9. Zavedieme zákon o štátnej službe tak, ako sa uplatňuje vo všetkých vyspelých štátoch pre zabezpečenie ich odbornosti a nezávislosti od zmien v politickom vedení štátu.
 10. Na zabezpečenie nestrannosti pri konaní polície, prokuratúry a súdov vytvoríme systém rotovania vedúcich úradov, aby nepôsobili v mieste kde majú rodinu a priateľov. Pre takéto riešenie vytvoríme na úrovni okresov a krajov štátne nájomné byty pre ich rotovanie so zabezpečením ich ochrany.
 11. Znížime počet poslancov NRSR na 75, znížime platy poslancov NRSR, ako aj poslancom na všetkých ostatných úrovniach.
 12. Prehodnotíme pôsobenie VÚC a posilníme postavenie okresných úradov.
 13. Znížime počet ministerstiev a počet nimi priamo riadených organizácií, ako aj rozsah služieb štátnym orgánom prostredníctvom outsorsingu. Zlúčime ministerstvo zdravotníctva s ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny, ministerstvo hospodárstva s ministerstvom pôdohspodárstva, ministerstvo školstva s ministerstvom kultúry.
 14. Presunieme niektoré ministerstva z Bratislavy, kde sú odtrhnuté od reálneho života, do regiónov. Ministerstvo hospodárstva + pôdohospodárstva do Nitry, ministerstvo dopravy (infraštruktúry) do Žiliny, ministerstvo stavebníctva a regionálneho rozvoja do Prešova, ministerstvo spravodlivosti a Najvyšší súd do Košíc, ministerstvo kultúry + školstva do Trnavy, ministerstvo práce + zdravotníctva do Banskej Bystrice. V Bratislave ostane úrad vlády, ministerstvo zahraničných vecí, ministerstvo obrany, ministerstvo vnútra a ministerstvo financií.
 1. Bezplatnú zdravotnícku starostlivosť zabezpečíme prostredníctvom priameho rozdeľovania financií úradom ministerstva zdravotníctva. Zdravotnícke poisťovne budú hradiť nadštandardnú zdravotnícku starostlivosť na základe poistného.
 2. Vzhľadom na to, že starostlivosť o životné prostredie sa týka všetkých odvetví spoločnosti, nemôže byť „zastrešené“ iba ministerstvom, súčasné ministerstvo životného prostredia transformujeme na Komisiu pre životne prostredie s tým, že všetky hospodárske organizácie doteraz ním riadené (vodohospodársky podnik a firmy na spracovanie odpadu a pod.) budú zaradené do vecne príslušných rezortov. Komisia bude nadrezortná a riadená podpredsedom vlády. Tým sa zároveň zruší dvojité spravovanie Tatranského národného parku, kde sú dve organizácie: jedna patrí štátnym lesom (ministerstvo pôdohospodársta) a druhá, ekologická, patrí ministerstvu životného prostredia, pričom obe medzi sebou na škodu vedi „zápasia“.

Ľudské práva, tradičná kultúra, informácie

 1. Odstúpime od všetkých medzištátnych a medzinárodných dohovorov, ktoré akýmkoľvek spôsobom narúšajú naše tradičné pomery v rodine a v spoločnosti.
 2. Ústavne zakotvené právo na prácu – podobne ako aj iné ústavou zaručené práva (bezplatné zdravotníctvo a školstvo) – sa musí premietnuť do zákonov a praxe. Úlohou štátu je vytvoriť také podmienky, aby sa každý zdravý dospelý občan vedel zodpovedne postarať o seba, o svoju rodinu i o svoju budúcnosť
 3. Financovanie mimovládnych organizácií musí byť transparentné, ich účty budú v štátnej Poštovej banke, organizácie platené zo zahraničia budú povinne označené ako „agenti“.
 4. Do financovania školstva, ktoré vrátime do riadenia štátu – okrem správy budov, ktorá ostane obciam – zavedieme kritérium potreby príslušných profesii od stredných po vysoké školy. Po skončení vysokej školy sa musí absolvent zaviazať určitý čas odpracovať na území Slovenska.
 5. Postaráme sa o prípravu kvalitných učebníc pre základné a stredné školy. Dejepis sa stane povinným maturitným predmetom a bude sa vyučovať na všetkých školách po slovensky a zo slovenských učebníc.
 6. Zoštátnime RTVS, aby objektívnejšie slúžila štátnym záujmom a zrušíme koncesionárske poplatky, ktoré sú v podstate dvojakým zdanením.
 7. Podporíme tradičnú slovenskú kultúru, osobitne výrobu hraných a dokumentárnych filmov o osobnostiach a udalostiach slovenských dejín. Podporíme vydávanie pôvodnej slovenskej literatúry prijatím zákona o knihe, ktorý by riešil aj sponzorovanie vydávania kníh (odpisy z daní  podobne ako je to v zákone o športe).
 8. Rozšírime systém kultúrnych poukazov na všetkých obyvateľov Slovenska a zabránime zneužívaniu týchto peňazí na všelijaké kreatívne a kultúrne centrá.
 9. Zlepšíme a zvýšime starostlivosť o Slovákov žijúcich v zahraničí podľa vzoru Maďarska.

Zahraničná politika

 1. Slovensko bude udržiavať svoje hospodárske, politické, kultúrne a iné styky so všetkými štátmi sveta bez ohľadu na svoje súčasné začlenenie do medzištátnych organizácií a paktov.
 2. Slovenská ústava je nadriadená všetkým medzinárodným záväzkom Slovenska. Slovenská republika vedie suverénnu zahraničnú politiku vo všetkých oblastiach, vrátane ochrany svojich štátnych hraníc.
 3. Odmietneme ďalšie posilňovanie právomocí orgánov EÚ na úkor Slovenska.
 4. Odmietneme kvóty na rozdeľovanie migrantov, ak ich príchod bude v rozpore so slovenským azylovým zákonodarstvom.

 

Spracovali: Viliam Oberhauser, Marián Tkáč, Miroslav Vetrík

 

Míting v Bratislave 16. december 2019

 

Nezávislý kandidát

Profilový rozhovor

Diskusia s kandidátmi na primátora

Moja práca

Spor s Mestom

© 2022 Miroslav Vetrík • tvorba eshopu cez UNIobchod, webhosting spoločnosti WEBYGROUP